×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Yeni Çift Anadal ve Yandal programı (2015-2016’da başlayanlar için geçerlidir!)

 

ÇİFT ANADAL DERSLERİ (YENİ)

TINS 233

Dinleme ve Not Alma Teknikleri I (Active Listening and Note-taking I)

TINS 231

Çeviribilime Giriş (Introduction to Translation Studies)

TINS 238

Özetleyerek Çeviri II (Précis Writing and Translation II)

TINS 236

 

veya

 

TINS 234

Çeviri Amaçlı Söylem Çözümlemesi (Translation-oriented Discourse Analysis)

 

 

 

Dinleme ve Not Alma Teknikleri II (Active Listening and Note-taking II)

TINS 333

Sözlü Çeviri I (Interpreting I)

TINS 331

 

veya

 

TINS 335

Bilim ve Teknoloji Metinleri Çevirisi (Special Topics in Translation: Science and Technology)

 

 

 

Hukuk Metinleri Çevirisi (Special Topics in Translation: Law)

TINS 334

Sözlü Çeviri II (Interpreting II)

TINS 332

 

Veya

 

TINS 338

Avrupa Birliği Metinleri Çevirisi (Special Topics in Translation: EU Texts)

 

 

Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Çevirisi (Special Topics in Translation: Economics and Administrative Sciences)

TINS 441

Yazın Çevirisi (Literary Translation)

TINS 449

 

veya

 

TINS 443

Resmi Yazışmalar (Formal Correspondence)

 

 

 

Tıp Metinleri Çevirisi (Special Topics in Translation: Medicine)    

TINS 445

Yazılı Metinden Sözlü Çeviri (On-sight Translation)

TINS 470

Çeviri Projesi (Translation Project)

 

YAN DAL DERSLERİ

TINS 231

 

veya

 

TINS 237

Çeviribilime Giriş (Introduction to Translation Studies)

 

 

 

Özetleyerek Çeviri I (Précis Writing and Translation I)

TINS 236

 

veya

 

TINS 238

Çeviri Amaçlı Söylem Çözümlemesi (Translation-oriented Discourse Analysis)

 

Özetleyerek Çeviri II (Précis Writing and Translation II)

TINS 331

 

veya

 

TINS 335

Bilim ve Teknoloji Metinleri Çevirisi (Special Topics in Translation: Science and Technology)

 

Hukuk Metinleri Çevirisi (Special Topics in Translation: Law)

TINS 332

 

veya

 

TINS 338

Avrupa Birliği Metinleri Çevirisi (Special Topics in Translation: EU Texts)

 

Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Çevirisi (Special Topics in Translation: Economics and Administrative Sciences)

TINS 449

 

veya

 

TINS 441

Resmi Yazışmalar (Formal Correspondence)

 

 

Yazın Çevirisi (Literary Translation)

TINS 470

Çeviri Projesi (Translation Project)

 

E

06.02.2014 2014/2 sayılı Bölüm Kurulu’nda oluşturulmuş Çift Anadal tablosu üzerinde 12.02.2016 tarihli Bölüm Kurulu’nda yapılan değişiklikler sonucu oluşan yeni Çift Anadal tablosu (2012 Müfredatımıza tabi olan öğrenciler) aşağıdaki gibi şekillenmiştir.

 

Çift Anadal

Alması Gereken Dersler

 

Fall

 

TINS 223 Active Listening I      

223

 

TINS 225 Formal Correspondence  

303

 

Spring

 

TINS 226 Introduction to Written Translation

303

 

TINS 222 Discourse Analysis  

AND/OR

TINS 224 Active Listening II

AND/OR

TINS 228 Contemporary British and American Literature

303

 

223

 

303

 

Fall

 

TINS 323 Special Topics in Translation: Discourse of Social Sciences  

AND/OR

TINS 325 Interpreting I

303

 

223

 

 

TINS 327 On-sight Interpreting

AND/OR

TINS 329 Translation Theory

223

 

303

 

Spring

 

TINS 322 Special Topics in Translation: Discourse of Media

AND/OR

TINS 326 Interpreting II

303

 

223

 

TINS 324 Special Topics in Translation: Discourse of Medicine

AND/OR

TINS 328 Special Topics in Translation: Discourse of Economics and

Administrative Sciences

303

 

303

 

 

Fall

 

TINS 423 Conference Interpreting I (TINS 428 Translation Technologies 303 dersinin eşdeğeridir.)

AND/OR

TINS 425 Special Topics in Translation: Discourse of Law

 

223

 

 

303

 

 

TINS 421 Special Topics in Translation: Discourse of Literature

AND/OR

TINS 427 Special Topics in Translation: Discourse of the EU

303

 

303

 

 

Spring

 

TINS 422 Translation Project

303

 

TINS 424 Conference Interpreting II

AND/OR

TINS 426 Translation Criticism

AND/OR

TINS 428 Translation Technologies (TINS 423 Conference Interpreting I 223 dersinin eşdeğeridir.)

223

 

303

 

303

 

 

 

 

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

 Amaç

Madde 1 –    1)  Bu Yönergenin amacı, Çankaya Üniversitesinde anadal lisans programlarını üstün başarı ile yürüten öğrencilerin, aynı zamanda Üniversite içinde başka bir eğitim-öğretim programına devam ederek ikinci bir dalda lisans diploması almalarına ilişkin kuralları belirlemektir.

 Tanım

Madde 2 –    1)  Çift anadal programı: Bir lisans eğitim-öğretim programına devam etmekte olan öğrencilerden belirli koşulları yerine getirenlerin istedikleri ve kabul edildikleri takdirde, aynı fakülte içinde veya dışında, ikinci bir lisans diploması almalarına olanak sağlamak üzere devam etmelerine izin verilen eğitim-öğretim programına, “Çift Anadal Programı” adı verilir.

 Çift Anadal Programı Açılması

Madde 3 –      1)  Çift anadal programı ilgili Bölümün ve Fakülte Kurulunun önerisi ve Üniversite Senatosunun onayı ile kesinleşir ve ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür.

 Çift anadal programı en az 36 krediden oluşur. Öğrencinin çift anadal programında alması gereken dersler ve kredileri Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine senato onayı ile belirlenir. İlgili çift anadal lisans programının, öğrencinin programın sonunda asgari olarak kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere göre tanımlanmış, öğrenim kazanımlarına sahip olmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.

 Çift Anadal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları

Madde 4 – (1)  Kontenjanlar, her yarıyılın başında 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili Bölüm ve Fakülte Kurulunun önerisi ve Üniversite Senatosunun onayından sonra Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(2) Öğrenci, açılan çift anadal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılının başında başvurabilir.

(3) Öğrencinin çift ana dal programına başvurusunun geçerli olabilmesi için aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekir:

a) Başvurduğu yarıyıla kadar anadal lisans programında aldığı tüm kredili/kredisiz derslerden başarılı not almış olması,

b) Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 70 olması ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunması,

  c) Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olması,

4) İlgili Bölüm ve ilgili yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Senatosunun onayı ile ek koşullar da belirlenebilir ve ilanda belirtilir.

(5) Başvurularda çekilme işlemi yapılmış (W notu alınmış) dersler, alınmamış ders kapsamında değerlendirilir.

6)  Yetenek sınavı ile öğrenci alınan çift anadal programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

 Çift Anadal Programı

Madde 5 –    1)  Çift anadal programındaki öğrencinin, anadal lisans programı ile çift anadal programının farklı olması esastır. Çift anadal programı nedeniyle öğrencinin anadal programındaki başarısı ve bundan mezuniyeti hiç bir biçimde etkilenmez. Çift anadal programı için ayrı karne ve ayrı transkript düzenlenir.

2) İki programa birden saydırılacak ders/dersler Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen esaslar çerçevesinde ilgili Fakülte Yönetim Kurulları kararı ile belirlenir. İki programa birden saydırılan dersler öğrencinin her iki programındaki yarıyıl kaydında yer alır ve her iki transkriptte de gösterilir.

3)        Öğrencinin her iki programa ortak sayılan bir dersten çekilmek istemesi durumunda dersten çekilme işlemi her iki program için geçerlidir.

4) Aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda çift anadal ile yandal programına kayıt yapılabilir.

5)        Çift anadal programındaki dersleri saptamada ve bunların alınacağı yarıyılları planlamada öğrencilere yardımcı olmak ve çift anadal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili çift anadal bölüm başkanınca bir çift anadal programı koordinatörü atanır. Çift anadal programı koordinatörü öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.

6)        Yandal programına devam ederek aldığı tüm derslerden başarılı olan öğrenciler, çift anadal programına geçmek için başvurabilirler. Ancak öğrencilerin beşinci dönemin başında ve başvuru yaptığı dönem itibariyle çift anadal programı için gerekli bütün koşulları sağlamış olması gerekir.

 Başarı ve Mezuniyet

Madde 6 –    1)  Öğrenci çift anadal programını kendi isteği ile bırakabilir.

2) Anadal programında genel not ortalaması 100 üzerinden 65’in altına düşen öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.

3)        Öğrenci çift anadal programından ayrıldığında veya kaydı silindiğinde, başarısız olduğu çift anadal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir. Başarılı olduğu çift anadal programı derslerinin anadal programındaki dersler ile muafiyeti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Öğrencinin anadal programında kabul edilmeyen ikinci anadal programında başarılı olduğu dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.

4) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 100 üzerinden 65’e düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 100 üzerinden 65’in altına düşen öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.

5)        Çift anadal programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği anadal programından mezun olması halinde verilir.

6)        Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci çift anadal programını bitiremese bile anadal lisans programına ait diplomasını alır.

7) Çift anadal programında iki yarıyıl üstüste ders almayan veya kaydını yenilemeyen öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.

8)        Anadal programında izinli sayılan öğrenci, otomatik olarak çift anadal programında da izinli sayılır.

             9) Anadal programından mezuniyet hakkı elde eden ancak çift anadal programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi çift anadal programının bağlı bulunduğu Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir.

 Mezuniyet İçin Ek Sınav Koşulları

Madde 7 –    1)  Mezuniyet için gerekli bütün dersleri alarak, bitirme projesi, stüdyo, staj ve benzeri uzun dönemli proje çalışması içeren dersler dışında, not ortalamalarına katılan en çok iki dersten FF veya FD notlarıyla başarısız olan öğrencilere ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile birer ek sınav hakkı verilir.

2)        Mezuniyet için gerekli bütün derslerden başarılı oldukları halde genel not ortalaması 100 üzerinden 70’in altında olan öğrencilere, bitirme projesi, stüdyo ve benzeri uzun dönemli proje çalışması içeren dersler dışında, DD, DC veya CC notu aldıkları en çok üç dersten ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile birer ek sınav hakkı verilir.

 Buna göre anadaldan mezun olan öğrencilerin çift anadaldan da mezun olabilmeleri için;

A) Başarısız ders sayısını ikiye düşüren öğrencilere, ücretini yatırmak şartıyla başarısız olduğu ders/dersler için birer ek sınav hakkı verilir.

a) Verilen ek sınav hakkı sonrasında başarısız olan öğrencilere en fazla iki yarıyıl ek süre verilir.

i) Ek süre alan öğrenci, takip eden yarıyılda başarısız olduğu ders/dersler açılıyorsa, ücretini yatırarak ders/derslere kayıt yaptırır ve kayıt yaptırdığı yarıyıl süreden sayılır.

ii) Ek süre alan öğrenci, takip eden yarıyılda başarısız olduğu ders/dersler açılmıyorsa, ücretini yatırarak yarıyıl sonunda sınav hakkı kullanır ve sınav hakkı kullandığı yarıyıl süreden sayılır.

iii) Süreler sonunda başarılı olamayan öğrencilerin ilişiği kesilir.

B)   Başarısız dersi olmadığı halde genel not ortalaması 100 üzerinden 70’in altında olan öğrencilere, ücretini yatırmak şartıyla başarılı olduğu en fazla üç dersten birer ek sınav hakkı verilir.

a) Verilen ek sınav hakkı sonrasında genel not ortalaması 100 üzerinden 70’in altında olan öğrencilere en fazla iki yarıyıl ek süre verilir.

i) Ek süre alan öğrenci, ücretini yatırarak ders/derslere kayıt yaptırır ve kayıt yaptırdığı yarıyıl süreden sayılır.

ii) Süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerin ilişiği kesilir.

C) Çift anadal programında almadığı veya kaldığı ders sayısı ikiden fazla olan öğrencilere en fazla iki yarıyıl ek süre verilir.

a) Verilen süreler sonunda çift anadal programına ait almadığı dersi bulunan öğrencilerin ilişiği kesilir.

b) Verilen süreler sonunda başarısız ders sayısını ikiye düşüren öğrencilere, ücretini yatırmak şartıyla başarısız olduğu ders/dersler için birer ek sınav hakkı verilir.

i) Ek sınav hakkı sonunda başarılı olamayan öğrencilerin ilişiği kesilir.

c) Verilen süreler sonunda başarısız dersi olmadığı halde genel not ortalaması 100 üzerinden 70’in altında olan öğrencilere, ücretini yatırmak şartıyla başarılı olduğu en fazla üç dersten birer ek sınav hakkı verilir.

i) Ek sınav hakkı sonunda mezun olamayan öğrencilerin ilişiği kesilir.

 Ücret Ödeme Durumu

Madde 8 –    1)  Çift anadal programında ek süre alan öğrenciler o yıl Mütevelli Heyetince kredi başına belirlenecek öğrenim ücretini ödemek durumundadırlar.

2)  Çift anadal programında ek sınav hakkı kullanacak öğrenciler o yıl Mütevelli Heyetince ders başına belirlenecek öğrenim ücretini ödemek durumundadırlar.

             Özel Durum

Madde 9 –    1) Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, üniversite içinde başka bir lisans programında çift anadal yapabilirler. Ancak diğer lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler, Hukuk Fakültesi’nde çift anadal yapamazlar.

             Yürürlükten Kaldırılan Yönerge

Madde 10 – 1) 24.01.2003 tarihinde Mütevelli Heyetin onayı ile yürürlüğe giren “Çift Anadal Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

Madde 11 – 1) Bu yönerge Çankaya Üniversitesi Senatosu’nun kararı ve Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nın onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

             Yürütme

Madde 12 –    1)         Bu yönerge hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.

 Mütevelli Heyet K.T / No : 29.07.2010 / 25

Değişik Madde 3 : 09.12.2011/ 81

Değişiklik Md.5(2) Mütevelli Heyet K.T / No:2012 / 39

Değişiklik Md.4 Mütevelli Heyet K.T / No:2014 / 29

Değişiklik Md.6(3) Mütevelli Heyet K.T / No:2014 / 29

Değişiklik Md.6(6) Mütevelli Heyet K.T / No:2014 / 29

 Güncelleme Tarihi

28 Haziran 2014

 

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1 –    1)  Bu yönergenin amacı, Çankaya Üniversitesinde anadal lisans programını üstün başarı ile yürüten öğrencilerin aynı zamanda Üniversite içinde başka bir eğitim-öğretim programına devam ederek yandal sertifikası almalarına ilişkin kuralları düzenlemektir.

 Tanım

Madde 2 –    1)  Yandal programı: Bir lisans eğitim-öğretim programına devam etmekte olan öğrencilerden belirli koşulları yerine getirenlerin istedikleri ve kabul edildikleri takdirde aynı fakülte içinde veya dışında başka bir bölüm ya da fakültede, belirli bir alanda bilgi sahibi olmalarına olanak sağlamak üzere, devam etmelerine izin verilen eğitim-öğretim programına “Yandal Programı” adı verilir.

 Yandal Programı Açılması

Madde 3 –    1)  Yandal programı ilgili Bölümün ve Fakülte Kurulunun önerisi ve Üniversite Senatosunun onayı ile kesinleşir ve ilgili Bölümlerin işbirliği ile yürütülür. Yandal programı en az 18 krediden oluşur.

 Yandal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları

Madde 4 –        1)   Kontenjanlar, her yarıyılın başında ilgili Bölüm ve Fakülte kurulunun önerisi ve Üniversite Senatosunun onayından sonra Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

2)   Öğrenci, açılan yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.

3)   Yandal programına başvurular, Üniversite Senatosunca belirlenen tarihte dilekçe ve transkript ile birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılır.

4)   Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.

5)   Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 65 olması ve başvurusunun başvurduğu bölüm tarafından uygun görülmesi gerekir. Kabul işlemi, başvurduğu bölümün yer aldığı Fakültenin Yönetim Kurulu kararı ile tamamlanır.

 Yandal Programı

Madde 5 –    1) Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu, anadal programındaki mezuniyetini etkilemez. Yandal programı için ayrı karne ve ayrı transkript düzenlenir. İki programa birden saydırılacak ders/dersler Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen esaslar çerçevesinde ilgili Fakülte Yönetim Kurulları kararı ile belirlenir. İki programa birden saydırılan dersler öğrencinin her iki programındaki yarıyıl kaydında yer alır ve her iki transkriptte de gösterilir.

2) Yandal programlarını saptamada öğrencilere yardımcı olmak ve yandal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere, Bölüm Başkanınca bir yandal programı koordinatörü atanır. Yandal programı koordinatörü öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.

3) Bir öğrenci lisans öğrenimi sırasında en çok bir yandal programına kaydolabilir.

4) Çift anadal programını tamamlayamayacak durumda olan öğrenci, yandal programı için asgari koşulları yerine getiriyorsa, yandal programına geçmek için başvurabilir. Çift anadal programında alınan dersler Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yandal programına sayılabilir.

 Başarı ve Yandal Sertifikası

Madde 6 –        1)   Öğrenci yandal programını kendi isteği ile bırakabilir. Yandal programından kayıt sildiren öğrenci aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz.

2)  Anadal programında genel not ortalaması 100 üzerinden 60’ın altına düşen öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

3) Yandal programı genel not ortalaması yandal programında ders aldığı iki dönem üst üste 100 üzerinden 60’ın altında kalan öğrencinin yandal programı ile ilişiği kesilir.

4)  Öğrenci yandal programından ayrıldığında veya ilişiği kesildiğinde, başarısız olduğu yandal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir. Başarılı olduğu yandal programı derslerinin anadal programındaki dersler ile muafiyeti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Öğrencinin başarılı olduğu ve anadal programına sayılmayan dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.

5) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az 100 üzerinden 60 ortalama ile tamamlayan öğrenciye yandal sertifikası verilir.

6) Yandal programını tamamlayan öğrencilere eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (yandal sertifikası) düzenlenir. Bu belge diploma yerine geçmez.

7) Yandal programında iki yarıyıl üst üste ders almayan veya kaydını yenilemeyen öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

8) Anadal programında izinli sayılan öğrenci, otomatik olarak yandal programında da izinli sayılır.

9) Anadal programından mezuniyet hakkı elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi yandal programının bağlı bulunduğu Fakülte Yönetim kKurulu kararı ile en fazla bir yarıyıl uzatılabilir.

 Ücret Ödeme Durumu

Madde 7 –    1)  Yandal programında ek süre alan öğrenciler o yıl Mütevelli Heyetince kredi başına belirlenecek öğrenim ücretini ödemek durumundadırlar.

 Özel Durum

Madde 8 –    1)  Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, üniversite içinde başka bir lisans programında yandal yapabilirler. Ancak diğer lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler, Hukuk Fakültesi’nde yandal yapamazlar.

 Yürürlükten Kaldırılan Yönerge

Madde 9 –    1)  11.09.2002 tarihinde Mütevelli Heyetin onayı ile yürürlüğe giren yandal yönergesi, yürürlükten kaldırılmıştır.

 Yürürlük

Madde 10 –   1)  Bu yönerge Çankaya Üniversitesi Senatosu’nun kararı ve Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nın onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 Yürütme

Madde 11 – 1) Bu yönerge hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.

 Mütevelli Heyet K.T / No : 29.07.2010 / 22

Değişiklik Md.6(4) Mütevelli Heyet K.T / No:2014 / 28

Değişiklik Md.6(9) Mütevelli Heyet K.T / No:2012 / 28

 

Güncelleme Tarihi

28 Haziran 2014